Chop etilgan ishlar

Малака ошириш маркази профессор-ўқитувчилари ва ходимлари томонидан

2018 йил сентябрдан 2019 йилиюнь ойига қадарчоп этилган услубий қўлланма, мақола ва тезислар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Ф.И.О.

Илмийишларноми

Илмийишнинг тури

Нашрэтилгансана

Нашрэтилганжойи

“Солиқлар ва солиққа тортиш” кафедраси

1.

А.Валиев,
С.Боймуродов, А.Бозоров,
Ф.Бозорова, Р.Садуллаев, Қ.Исломов

 

Юридик шахслардан ундири­ладиган ресурс ва мол-мулк солиқларини ҳисоблаш ва бюджетга тўлаш амалиётини ўрганиш” бўйича

 

Услубий қўлланма

2019 йил

 

Малакаоширишмаркази

2.

А.Бозоров, Ф.Бозорова

 

Учойликқайтатайёрлашкурситингловчилариучунбитирувишинитайёрлаш

 

Услубий қўлланма

2019 йил

Малакаоширишмаркази

3.

А.Бозоров

Imprpoving the declaration order of the incomes of individuals

Халқоро мақола

September 2018

International Journal of Research in Social Sciences. Volume-8, Issue-9, Ҳиндистон.

4.

С.Боймуродов

Туризмни ривожлантириш учун берилаётган солиқ имтиёзлари ва преференция­лари – иқтисодий тараққиёт­нинг муҳим омили

Мақола

2018 йил ноябрь

 

"Солиқсолишва бухгалтерия ҳисоби" журнали

 

5.

К.Исламов

Регистр может быть электронным

Мақола

2018 йил

30 ноябрь

"Солиқ инфо" газетаси

6.

А.Бозоров

Фойда солиғи бўйича имтиёзлар ҳақида

 

Мақола

2018 йил 7 декабрь

 

"Солиқ инфо" газетаси

 

7.

А.Бозоров

Якка тартибдаги тадбиркорлар учун қўлланиладиган имтиёз ва енгилликлар ҳақида

Мақола

2018 йил

28 декабрь

 

"Солиқ инфо" газетаси

 

8.

Р.Садуллаев

Камеральный контроль-эффективная форма

Мақола

2018 йил

28 декабрь

"Солиқ инфо" газетаси

9.

С.Боймуродов

Солиқ ислоҳотлари –иқтисодий сиёсатдаги муҳим қадам

 

Мақола

2019 йил

"Ҳуқуқвабурч" журнали№1

 

10.

С.Боймуродов

Солиқ имтиёзларини мамлакат иқтисодиётининг энг муҳим таркибий қисмларига йўналтириш, улардан самарали фойдаланишнинг мақсадли омилидир

Мақола

2019 йил

 

“Soliqsolishvabuxgalteriyahisobi” журнали №5(155) сон

 

11.

С.Боймуродов

Направление налоговых льгот на важнейшие структурные отрасли экономики страны – целевой фактор их эффективного использования

Мақола

2019 йил

 

“Soliqsolishvabuxgalteriyahisobi” журнали №5(155) сон

 

12.

Ф.Бозорова

Яккатортибдагитадбиркорларнисолиққатортиштартиби

 

Мақола

2019 йил

26-апрель

 

"Солиқ инфо" газетаси

 

13.

Ф.Бозорова

Каждый должен знать свои права и обязанности

 

Мақола

2019 йил 3 май

 

"Солиқ инфо" газетаси

 

14.

Ф.Бозорова

Давлатбожи: 2019 йилданималарўзгарди

 

Мақола

2019 йил

 

“Soliqsolishvabuxgalteriyahisobi” журнали №4

 

15.

Ф.Бозорова

Инновационные реформы в налоговой системе Узбекистана

 

Халқаро мақола

2019 йил   9-13 май

 

« GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» VI халқароилмий-амалийконференциясиматериаллари

 

16.

К.Исламов

Солиқ қарздорлигининг тадбиркорлик фаолиятига салбий таъсири ва уни бартараф этиш муаммолари

Мақола

2018йил

 

"Солиқ инфо" газетаси

 

17.

К.Исламов

Каждый должен знать свои права и обязанности”

Мақола

2019 йил

3 май

"Солиқ инфо" газетаси

18.

К.Исламов

Давлатбожи: 2019 йилданималарўзгарди

Мақола

2019 йил

“Soliqsolishvabuxgalteriyahisobi” журнали №4

19.

А.Валиев

Тадбиркорлик субъектларида камерал назоратини ўтказиш тартибини такомиллаштириш масалалари

Тезис

2019 йил.

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

 

20.

С.Боймуротов

Ўзбекистон Республикаси­нинг 2019-2021 йилги солиқ сиёсати стратегиясининг асосий йўналишлари ва улардан кутилаётган натижалар

Тезис

 2019 йил.

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

 

21.

Ф.Бозорова

Достигнутые цели реформирования в налоговой системы Узбекистанна

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

22.

Ф.Бозорова

Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда сув солиғининг аҳамиятини ошириш масалалари

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

23.

А.Бозоров

Ўзбекистонда жисмоний шахсларнинг декларацияланадиган даромадларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

24.

А.Бозоров

Жисмоний шахслар даромадларини декларация асосида солиққа тортишда хорижий мамлакатлар тажрибалари ва улардан мамлакатимизда фойдаланиш истиқболлари

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

25.

Р.Садуллаев

Ўзбекистондажисмонийшахсларнингдекларацияланадигандаромадларинисолиққатортишмеханизминитакомиллаштириш

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

26.

Р.Садуллаев

Жисмоний шахслар даромадларини декларация асосида солиққа тортишда хорижий мамлакатлар тажрибалари ва улардан мамлакатимизда фойдаланиш истиқболлари

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

27.

Р.Садуллаев

Хўжаликюритувчисубъектлардакамералназоратниўтказиштартибинитакомиллаштиришмасалалари

 

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

28.

Х.Ибрагимов

Тадбиркорлик субъектларида камерал назоратини ўтказиш тартибини такомиллаштириш масалалари

Тезис

2019 йил

“Солиқ солиш базасини кенгайтириш ва ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда солиқ маъмурятчилигини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

 

“Махсус фанлар” кафедраси

1.

Т.Абдибаева

Теория бухгалтерского учета

Ўқув қўлланма

2018 йил

“IQTISOD-MOLIYA”

2.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров     

Бухгалтерия ҳисоби назарияси

Ўқув қўлланма

2019йил

Малака ошириш маркази

3.

Т.Абдибаева,  А.Назаров

Солиқ ислоҳоти хўжалик юритувчи субъектлар маблағлари кўпайиши кафолати

Мақола

2019 йил12 январь

Biznes Daily №4, 9-б

4.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов

Аҳоли турмуш даражаси ошишида солиқ концепциясининг ўрни

Мақола

2019 йил15 январь

Biznes Daily №5, 3-б

5.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров

Практическая бухгалтерия

Мақола

2019йил8 февраль

Солиқ плюс газетаси №6, 5-б

6.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров Қ.Исломов

Умумбелгиланган тартибдаги солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш

Мақола

2019йил22февраль

Солиқ плюс газетаси № 8, 6-б

7.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров Қ.Исломов

Порядок отражения общеустановленных налогов и других обязательных платежей

Мақола

2019йил8 марта

Солиқ плюс газетаси №10, 12-б

8.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров.

Молиявий ҳисобот шакллари: уларга қандай ўзгартиришлар киритилди

Мақола

2019йил15 март

Солиқ плюс газетаси №11, 7-б

9.

Т.Абдибаева,  А.Назаров

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини ҳисоблаш ва тўлаш тартиби

Мақола

2019 йил 29 март

Солиқ плюс газетаси №13, 11 б

10.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов, А.Назаров

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль юридических лиц

Мақола

2019йил12 апрель

Солиқ плюс  газетаси №15, 5-б

11.

Т.Абдибаева, А.Мисиров

Хўжалик субъектларининг ташқи иқтисодий фаолияти бўйича ҳисоблашув муомалалари ҳисобини такомиллаштириш.

Тезис

2019 йил24-25 май

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

12.

Т.Абдибаева, Ш.Рахмонов

Бухгалтерский учет хозяйственных процессов.

Тезис

2019йил24-25 май

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

13.

Т.Абдибаева, А.Назаров, Ш.Рахмонов

Учет оприходования и реализации товаров в розничной торговле

Тезис

2019йил24-25 май

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари

14.

К.Джураева

Давлат солиқ xизмати органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги электрон ҳамкорликни такомиллаштириш истиқболлари

Мақола

2018 йил 

“Бизнес-Эксперт” журнали № 9, 34-38 б.

15.

К.Джураева

Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари: қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятининг ривожи йўлида

Тезис

2018 йил 14декабрь

Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент Молия институти. 99-101 б

16.

К.Джураева

Диалог виртуальный-результаты реальные

Мақола

2018 йил 21декабрь

Солиқ-инфо газетаси. № 51 (415)

17.

К.Джураева

Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг замонавий йўналишлари

Тезис

2019 йил 10 апрель

Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент Молия институти.  68-69 б.

18.

К.Джураева

Актуальность совершенствования доступа к интерактивным услугам налоговых органов

Тезис

2019 йил 20 апрель

Республика миқёсидаги илмий анжуман материаллари. Тошкент Молия институти. 206-207 б.

19.

К.Джураева

Солиқ маъмуриятчилигидаги замонавий технологиялар

Тезис

2019 йил 25 апрель

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон Республикаси миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти. 190-193 б

20.

К.Джураева

Миллий иқтисодиётни инновацион
ривожлантиришда ахборот-коммуникация технологияларининг тутган ўрни

Тезис

2019 йил 15 май

 

Илмий-амалий анжуман материаллари. З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университети. 69-70 б.

21.

К.Джураева

Солиқмаъмуриятчилигижараёнидаахборот-коммуникация технологиялариданфойдаланиш

Тезис

2019 йил 24 май

Республика илмий-амалийконференциясиматериаллари. Малакаоширишмаркази.

22.

К.Джураева

Развитие системы оказания электронных государственных услуг органами государственной налоговой службы

Тезис

2019 йил 24 май

Республика илмий-амалийконференциясиматериаллари. Малакаоширишмаркази.

23.

К.Джураева

Малакаошириштизимидаахбороттехнологиялариданфойдаланишнингўзигахосжиҳатлари

Тезис

2019 йил

30-31 май

Республика илмий-техник анжуманиматериаллари. Муҳаммад Ал-ХоразмийномидагиТошкентахбороттехнологиялариуниверситетиФарғонафилиали.

24.

А.Яхшиев

Муқимийнинг ижтимоий-фалсафий қарашларида қадр-қиммат ва адолат масалалари

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари6-8 б

25.

А.Яхшиев

Туркистонмиллийматбуотинишакллантиришдажадидларнингўрни

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари 14-17 б

26.

А.Яхшиев

АҳмадДонишнинг “Наводирул-вақое” асаридафано, тақдирваабадиятмасалалари

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари 88-91 б

27.

А.Яхшиев

Абдурауф Фитратнинг илмий меросида маърифатпарварлик ғоялари

Тезис

Бухоро: Дурдона, 2018йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари 150-153 б

28.

А.Яхшиев

Сўфизодаижодидаадолатвамаърифатғоялари

Мақола

Т. ЎзМУ,  2018 йил

 

Фалсафаваижтимоийтараққиётдаврийнашр (Илмиймақолалартўплами). – №2 31-35 б

29.

А.Яхшиев

Муҳйи ижодида нафосат ва ишқ фалсафаси

Мақола

Т. ЎзМУ, 2018йил.

Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт даврий нашр (Илмий мақолалар тўплами). – №2 50-53 б

30.

А.Яхшиев

Ўзбекистоннинг минтақавий ҳамкорлик муносабатлари ва унинг назарий-методологик асослари

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари17-20 б

31.

А.Яхшиев

ХожаСамандартермизийнинг “Дастурул-мулук” асаридаилгарисурилганадолатваадолатпешаликғоялари

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари 130-132 б

32.

А.Яхшиев

Расцвет культуры и науки в эпоху Амира Темура и Темуридов

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари 132-135 б

33.

А.Яхшиев

Место и роль хорезмской академии Мамуна в развитии мировой цивилизации

Тезис

Бухоро: Дурдона,

2018 йил.

Республика илмий-назарийанжуманиматериаллари. 137-141 б

34.

А.Яхшиев

Нравственност – важный фактор

Мақола

2018 йил 21декабрь

«Солиқ инфо» газетаси № 51 (415)

35.

А.Яхшиев

Амир Темур и Российская история

Тезис

Тошкент: “Фан”,

2019 йил

Республика илмий-амалийконференциясиматериалларитўплами18-19 б

36.

А.Яхшиев

Завқий ижодида ижтимоий-ахлоқий ва адолат ғоялари

Тезис

Бухоро,

2019 йил

Республика илмий-амалийанжуманиматериаллари4-7 б

37.

А.Яхшиев

КаримбекКамийижодидаэрквамаърифатғоялари

Тезис

Бухоро,

2019 йил

Республика илмий-амалийанжуманиматериаллари27-32 б

38.

А.Яхшиев

Солиқмаъмурчилигинитакомиллаштиришдаходимларнингахлоқийбаркамоллигимасаласи

Тезис

Тошкент,

2019 йил

Республика илмий-амалийконференцияситезисларитўплами155-159 б

39.

Ғ.Рўзиев

Оилавий тадбиркорлик аҳоли турмуш даражасини ошириш, янги иш ўринларини яратиш манбаи

Мақола

2018 йил

20 декабрь

 

“Биржа” газетаси, 148-сон

 

40.

Ғ.Рўзиев

Жисмонийшахсларнисолиққатортишдасолиққонунчилигинитакомиллаштиришнингайриммасалалари

Тезис

2019 йил24 май

Малака ошириш маркази

“Солиқ  солиш  базасини  кенгайтириш 
ва  ҳудудларнинг  солиқ  салоҳиятини  оширишда  солиқ  маъмуриятчилигини  такомиллаштиришнинг  долзарб  масалалари”мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси

материалларитўплами.

258-261-бетлар

41.

Ғ.Рўзиев

Аҳолининг шахсий томорқа ва деҳқон хўжаликларидан самарали фойдаланишини рағбатлантириш масалалари

Тезис

2018 йил

14 декабрь

Тошкент молия институти, Ўзбекистон Республикаси Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши “Фермер хўжаликлари билан минерал ўғит таъминоти корхоналари ўртасидаги иқтисодий муносабатларнинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари.

81-84-бетлар

42.

Ғ.Рўзиев

Аҳолининг шахсий томорқа ва деҳқон хўжаликларидан самарали фойдаланишини солиқлар воситасида тартибга солиш масалалари

Тезис

2019 йил

25 апрель

ЎзбекистонРеспубликасиМиллийГвардиясиҳарбий-техник институти

“Иқтисодиётнимодернизациялашшароитидакорхоналарнингинвестиционфаоллигиниоширишмуаммолариваустуворйўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалийконференциясиматериалларитўплами.

224-228 бетлар

43.

Ғ.Рўзиев

Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда инновацион тадбиркорликнинг ўрни ва уни рағбатлантириш масалалари

Тезис

2019 йил

15 май

ЎзбекистонРеспубликасиОлийваўртамахсустаълимвазирлиги

АндижонДавлатуниверситети

“Замонавийменежментнингдолзарбмасалалари”

мавзусидаги Республика илмий-амалийанжуманиилмиймақолаларваматериалларитўплами.

151-153-бетлар

44.

Ғ.Рўзиев

Аҳолидаромадларинишакллантиришваоширишнисолиқларвоситасидатартибгасолишҳамдарағбатлантиришмасалалари

Мақола

2019 йил

24 май

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги

Малака ошириш маркази

“Солиқ  солиш  базасини  кенгайтириш 
ва  ҳудудларнинг  солиқ  салоҳиятини  оширишда  солиқ  маъмуриятчилигини  такомиллаштиришнинг  долзарб  масалалари”мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси

материаллари тўплами.

194-198- бетлар

45.

М.Қутбитдинова

Ҳудудлардаэркиниқтисодийзоналарривожи.

Мақола

2018 йил

 24 ноябрь

“Биржа” журнали   № 136, 3 б.

46.

М.Қутбитдинова

Иқтисодийтараққиётдакичиксаноатзоналариннингўрни

Мақола

2018 йил

8 декабрь

“Биржа” журнали № 143, 3 б.

47.

М.Қутбитдинова

Ҳудудларда “Агро” эркиниқтисодийзоналарниташкилэтиш

Мақола

2018 йил

21 декабрь

“Солиқ инфо” газетаси №51 (519), 1 б.

48.

М.Қутбитдинова

СЭЗ – путь к процветанию

Мақола

2018 йил

28 декабрь

“Солиқ инфо” газетаси №52 (416), 14 б.

49.

М.Қутбитдинова

Эркиниқтисодийзоналарнингмоҳиятиваимкониятлари

Мақола

2019 йил 30 январь

«BIZNES – ЭКСПЕРТ», №1(133)  

50.

М.Қутбитдинова

Иқтисодийислоҳотларжараёнидасаноатравнақи

Тезис

ТМИ 2019 йил
10 апрель

Республика илмий-амалий конференция

51.

М.Қутбитдинова

“Иқтисодий ислоҳотлар жараёнида саноат равнақи” ҳамда “Қишлоқ хўжалиги  фаолиятини ривожлантириш-нинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий механизмини такомиллаштириш”

Тезис

2019 йил 10 апрель

Тошкентмолияинститутидаташкилэтилган конференция материаллари

52.

М.Қутбитдинова

“Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда  эркин иқтисодий зоналарнинг тутган ўрни”

Тезис

2019 йил 26 апрель

Респубикаилмий-амалийконференциясиматериаллари

53.

М.Қутбитдинова

Хизматларсоҳасидасамаралибошқарувусулларинижорийқилиш.

Тезис

2019 йил 15 май

Андижондавлатуниверситетидаташкилэтилганилмий-амалийанжуманиматериаллари

 54.

М.Нарбаева

Мамлакатимизда ёш тадбиркорларни қўллаб қувватлашда солиқ имтиёзлари ва  преференцияларнинг а=амияти.

 

Тезис

2019 йил 24 май

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Малака  ошириш  маркази

 
Manzil:
Toshkent shahar, Kichik halqa yo'li 3- uy

telefon: 71-230-90-07, faks: 71-230-16-50
Вернуться на верх